Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

•    1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Finecon s.r.o., IČO: 31324061 zapísaný v OR vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: sro, vložka: 2769/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

Kontaktné údaje predávajúceho:
Poštová adresa: Rybničná 42, 83106, Bratislava 
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK6831000000004000060802
Telefón: +421 (0) 2 44681012
E-mail: info@finebio.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.Box 29
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 02/58 27 21 59
www.soi.sk

•    1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
•    1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
•    1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

•    2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu 
o    a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho 
o    b/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
•    2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
•    2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o cene dopravy, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje. 
•    2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu do okamihu odoslania tovaru oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

•    3.1. Predávajúci je povinný: 
o    dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
o    zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
o    odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)
•    3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
•    3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

•    4.1. Kupujúci je povinný: 
o    prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
o    zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
o    nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
o    potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná
•    4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

5. Dodacie a platobné podmienky

•    5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
•    5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 10 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. 
•    5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 5,00 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
•    5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. 
•    5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
•    5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
•    5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 2 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
•    5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. 
•    5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
•    5.10. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení. 
•    5.11. Spôsoby platieb: V hotovosti pri prevzatí tovaru alebo prevodom na účet.

6. Kúpna cena

•    6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena"), dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
•    6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
•    6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
•    6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
•    6.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
•    6.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

•    7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
•    7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

•    8.1. Všetky záručné reklamácie, kde sa závada prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru riešime výmenou tovaru za nový kus. Pokiaľ tovar nie je v daný moment na sklade, bude Vám v najkratšom možnom termíne objednaný alebo Vám umožníme výber iného tovaru v rovnakej hodnote. Pre urýchlenie riešenia reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní od zakúpenia, musí byť reklamovaný tovar vrátený kompletný (tzn. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, a pod..). Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar. 
•    8.2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
•     8.3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").
•    8.4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
•    8.5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
•    8.6. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo si uplatniť reklamáciu. Zákazník musí vyplniť reklamačný formulár a zaslať ho v elektronickej podobe na mail: info@finebio.sk. Následne, zákazník musí do 14 dní odo dňa odoslania reklamačného formuláru, zaslať tovar spolu s faktúrou, na adresu sídla predávajúceho: Finecon s.r.o.; Rybničná 42; 83106; Bratislava. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.
•    8.7. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom E-mailu.
•    8.8. Záručná doba je uvedená na etikete jednotlivých výrobkov.
•    8.9. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

9. Osobné údaje a ich ochrana

•    9.1. Pri spracúvaní osobných údajov Predavajúci postupuje podľa nariadenia EU a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
•    9.2. Predávajúci zhromažďuje iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré mu konkrétne a dobrovoľne poskytnú kupujúci. Predávajúci obdrží identifikačné informácie, ako napr. meno a priezvisko, titul, adresu kupujúceho, e-mailovú adresu či telefónne a faxové čísla. Zvyčajne sa identifikovateľné informácie zhromažďujú za účelom 
o     Objednania a odoslania tovaru kupujúcemu
o     Marketingovej činnosti, vrátane profilovania
•    9.3. Používanie osobných údajov: Keď kupujúci na našej webovej stránky poskytne svoje osobné údaje, predávajúci ich použije iba pre tie účely, pre ktoré mu boli poskytnuté, ako je to uvedené v mieste zberu údajov (alebo ako je to zrejmé z kontextu zberu údajov). Kupujúceho údaje môžu byť použité aby mu predávajúci zaslal informácie o Finebio produktoch,  informácie spojené s ekologickým spôsobom života – eko čistením, kompostovaním, spracúvaním odpadu, atď., prípadne iné informácie, ktoré by kupujúceho mohli zaujímať. Zo zoznamu adries sa môžete kedykoľvek odhlásiť tak, že predávajúceho kontaktujete spôsobom uvedeným v nižšie uvedenej časti 'Odhlásenie' (bod 9.9). Osobné údaje kupujúceho, predávajúci pre účely priameho marketingu uchováva 5 rokov.
•    9.4. Webové stránky predávajúceho nezhromažďujú ani postupne nezískavajú osobné identifikačné informácie na to, aby ich šíril či predával tretím stranám za účelom robenia marketingu medzi spotrebiteľmi alebo aby rozosielal množstvo korešpondencie v mene tretích strán.
•    9.5. Prevádzkovateľ osobných údajov je: Finecon, s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná na Slovensku pod číslom (IČO) 31324061 so sídlom na adrese: Rybničná 42, 83106 Bratislava, Slovenská republika), je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky, ktoré bude spracovávať v súlade s nariadením EU a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
•    9.6. Zverejňovanie údajov tretím stranám: Predávajúci si uvedomuje, že osobné informácie kupujúceho sú cenné, a preto pokiaľ budú v predávajúceho starostlivosti, ten prijme všetky primerané opatrenia na ich ochranu. Osobné informácie kupujúceho môžu byť taktiež preposlané aj poskytovateľom služieb z radov tretích strán, ktorí spracúvajú informácie v mene Finecon, s.r.o., a to vrátane poskytovateľov informačných technológií, tvorby a správy webových stránok, analýzy dát, zálohovania údajov, bezpečnostných, zásielkových a skladovacích služieb. Zadaním osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky dáva jej návštevník svoj otvorený súhlas na prenos takýchto údajov pre naplnenie svojich žiadostí zadávaných dobrovoľne. Finecon, s.r.o., môže postúpiť osobné informácie kupujúceho exekučným, regulačným resp. iným štátnym orgánom alebo aj iným tretím stranám podľa požiadaviek platnej legislatívy či regulačných predpisov a v súlade s nimi.
•    9.7. Všetky osobné údaje kupujúceho poskytnuté spoločnosti Finecon, s.r.o. sú chránené technickými a organizačnými mechanizmami voči nekalej manipulácii a strate. Zverené údaje predávajúci spracúva dôverne a v súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov. Predávajúci si Vás dovoľuje upozorniť, že i napriek všetkým opatreniam môžu byť údaje posielané internetom (napr. Email) subjektom zneužitia bezpečnostnej ochrany. Nie je možné zabezpečiť úplnú ochranu zneužitia dát prístupom tretej strany.
•    9.8. Prístup k informáciám: Ak kupujúci by chcel aktualizovať akékoľvek osobné údaje, ktoré zadá prostredníctvom tejto webovej stránky, môže tak urobiť zaslaním mailu na adresu dataprotection@finecon.sk. Keď sa osobné identifikačné informácie uchovávajú, predávajúci nepreberá zodpovednosť za overenie pretrvávajúcej správnosti a presnosti obsahu osobných informácií. Ak bude spoločnosť Finecon, s.r.o., informovaná o tom, že nejaké osobné údaje získané prostredníctvom jej webovej stránky už nie sú aktuálne, urobí príslušné opravy na základe aktualizovaných informácií od autorizovaného návštevníka webovej stránky. Ak by kupujúci chcel zistiť podrobnosti o informáciách, ktoré poskytol predávajúcemu prostredníctvom tejto webovej stránky, má právo prístupu k takýmto informáciám a môžete predávajúceho kontaktovať cez vyššie uvedenú e-mailovú adresu
•    9.9. Odhlásenie: Ak sa návštevníci našej webovej stránky následne rozhodnú odhlásiť sa zo zoznamu adries alebo z akýchkoľvek registrácií, predávajúci im k tomu dá inštrukcie. Odhlásiť sa je možné prostredníctvom mailu na adresu dataprotection@finecon.sk
•    9.10. Uchovávanie údajov: Osobné údaje, ktoré nám zašlete, budeme uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý sme ich získali alebo ako to vyžaduje platná legislatíva.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

•    10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
•    10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade so zbierkou zákonov 102/2014 o Ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
•    10.3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor je umiestnený na internetovej stránke predávajúceho.  Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.
•    10.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
•    10.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, kupujúci zamietne odstúpenie od kúpnej zmluvy a takýto tovar zašle naspäť kupujúcemu. Možné je odstúpenie od zmluvy iba pri doručení tovaru, ktorý je nepoužitý a nepoškodený.
•    10.6. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.3. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11. Riešenie sporov

•    11.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ( listom zaslaným na korešpondenčnú adresu predávajúceho alebo e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu info@finebio.sk). 

Ak predávajúci na žiadosť podanú podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, tak spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Miestom rozhodcovského konania bude Bratislava a jeho jazykom bude slovenčina. Zmluvné strany budú znášať náklady a výdavky rozhodcovského konania ako aj právneho zastúpenia druhej zmluvnej strany pomerne podľa úspechu v rozhodcovskom konaní. Ak sa ktorákoľvek zmluvná strana dobrovoľne nepodriadi rozhodnutiu, je druhá zmluvná strana oprávnená podať návrh na výkon rozhodnutia na príslušný súd. Ak Rozhodcovský súd odmietne právomoc a/alebo príslušnosť, každá zo zmluvných strán je oprávnená obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12. Zmluvná pokuta    

•    12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 8 € (slovom osem eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. 3. bod 1.

•    12.2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia

•    13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
•    13.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
•    13.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
•    13.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
•    13.5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu sa s nimi oboznámil.


V Bratislave, dňa 09.10.2018