Ochrana osobných údajov

 • Pri spracúvaní osobných údajov Predavajúci postupuje podľa nariadenia EU a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fzyických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a yákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 • Predávajúci zhromažďuje iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré mu konkrétne a dobrovoľne poskytnú kupujúci. Predávajúci obdrží identifikačné informácie, ako napr. meno a priezvisko, titul, adresu kupujúceho, e-mailovú adresu či telefónne a faxové čísla. Zvyčajne sa identifikovateľné informácie zhromažďujú za účelom 
  • Objednania a odoslania tovaru kupujúcemu
  • Marketingovej činnosti, vrátane profilovania
 • Používanie osobných údajov: Keď kupujúci na našej webovej stránky poskytne svoje osobné údaje, predávajúci ich použije iba pre tie účely, pre ktoré mu boli poskytnuté, ako je to uvedené v mieste zberu údajov (alebo ako je to zrejmé z kontextu zberu údajov). Kupujúceho údaje môžu byť použité aby mu predávajúci zaslal informácie o Finebio produktoch,  informácie spojené s ekologickým spôsobom života – eko čistením, kompostovaním, spracúvaním odpadu, atď., prípadne iné informácie, ktoré by kupujúceho mohli zaujímať. Zo zoznamu adries sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom mailu na adresu info@finecon.sk. Osobné údaje kupujúceho predávajúci uchová po dobu 5 rokov.
 • Webové stránky predávajúceho nezhromažďujú ani postupne nezískavajú osobné identifikačné informácie na to, aby ich šíril či predával tretím stranám za účelom robenia marketingu medzi spotrebiteľmi alebo aby rozosielal množstvo korešpondencie v mene tretích strán.
 • Prevádzkovateľ osobných údajov je: Finecon, s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná na Slovensku pod číslom (IČO) 31324061 so sídlom na adrese: Rybničná 42, 83106 Bratislava, Slovenská republika), je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky, ktoré bude spracovávať v súlade so slovenským zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Zverejňovanie údajov tretím stranám: Predávajúci si uvedomuje, že osobné informácie kupujúceho sú cenné, a preto pokiaľ budú v predávajúceho starostlivosti, ten prijme všetky primerané opatrenia na ich ochranu. Osobné informácie kupujúceho môžu byť taktiež preposlané aj poskytovateľom služieb z radov tretích strán, ktorí spracúvajú informácie v mene Finecon, s.r.o., a to vrátane poskytovateľov informačných technológií, tvorby a správy webových stránok, analýzy dát, zálohovania údajov, bezpečnostných, yásielkových a skladovacích služieb. Zadaním osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky dáva jej návštevník svoj otvorený súhlas na prenos takýchto údajov pre naplnenie svojich žiadostí zadávaných dobrovoľne. Finecon, s.r.o., môže postúpiť osobné informácie kupujúceho exekučným, regulačným resp. iným štátnym orgánom alebo aj iným tretím stranám podľa požiadaviek platnej legislatívy či regulačných predpisov a v súlade s nimi.
 • Bezpečnosť: Predávajúci yaviedol všeobecne uznávané štandardy na zabezpečenie technologickej a prevádzkovej bezpečnosti, aby chránil osobné identifikačné údaje pred stratou, zneužitím, pozmenením alebo zničením. Predávajúci si splnil všetky náležité povinnosti týkajúce sa zachovania dôvernosti a prijal fungujúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby zabránil akémukoľvek neoprávnenému či protiprávnemu zverejneniu či spracovaniu takýchto informácií a údajov ako aj ich náhodnej strate, zničeniu či poškodeniu. Prístup k osobným identifikačným údajom majú iba oprávnení zamestnanci Finecon, s.r.o., ktorí sa zaviazali zabezpečiť dodržiavanie dôvernosti týchto informácií. 
 • Prístup k informáciám: Ak kupujúci by chcel aktualizovať akékoľvek osobné údaje, ktoré zada prostredníctvom tejto webovej stránky, môže tak urobiť zaslaním mailu na adresu info@finecon.sk. Keď sa osobné identifikačné informácie uchovávajú, predávajúci nepreberá zodpovednosť za overenie pretrvávajúcej správnosti a presnosti obsahu osobných informácií. Ak bude spoločnosť Finecon, s.r.o., informovaná o tom, že nejaké osobné údaje získané prostredníctvom jej webovej stránky už nie sú aktuálne, urobí príslušné opravy na základe aktualizovaných informácií od autorizovaného návštevníka webovej stránky. Ak by kupujúci chcel zistiť podrobnosti o informáciách, ktoré poskytol predávajúcemu prostredníctvom tejto webovej stránky, má právo prístupu k takýmto informáciám a môžete predávajúceho kontaktovať cez vyššie uvedenú e-mailovú adresu
 • Odhlásenie: Ak sa návštevníci našej webovej stránky následne rozhodnú odhlásiť sa zo zoznamu adries alebo z akýchkoľvek registrácií, predávajúci im k tomu dá inštrukcie. Odhlásiť sa je možné prostredníctvom mailu na adresu info@finecon.sk
 • Uchovávanie údajov: Osobné údaje, ktoré nám zašlete, budeme uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý sme ich získali alebo ako to vyžaduje platná legislatíva.
V Bratislave, 08.08.2018